smallebanner-business.jpg

Onderstaand de meest gebruikte termen binnen JCI Netherlands.

A la carte

Trainingsvorm waarin gedurende een weekend door JCI-leden een eigen trainingsprogramma kan worden samengesteld (à la carte) uit een breed scala aan parallel gegeven trainingen.

Affiliation

Internationale uitdrukking voor het aannemen van nieuwe leden

Areas of opportunity

De werkterreinen waarop de projecten binnen JCI steeds terug te voeren zijn. Er worden vier areas of opportunity onderscheiden:

 1. Individual: het vergroten van de persoonlijke vaardigheden van het individuele lid door bijvoorbeeld het volgen van trainingen (LEAP)
 2. Community: het praktisch toepassen van de persoonlijke- en managementvaardigheden in projecten ten behoeve van de gemeenschap (community)
 3. International: het verbeteren van de internationale verstandhouding door het actief bevorderen van uitwisselingen met Kamers in andere landen (twinning), het organiseren van internationale ontmoetingen, het meewerken aan of het bevorderen van Internationale thema's en het bezoeken van internationale congressen
 4. Business: het zakelijk netwerken in en buiten JCI op lokaal-, nationaal- en internationaal niveau.

Attendance list

Presentielijst

Award

Een onderscheiding die aan een persoon, project of Kamer op nationaal- of internationaal niveau toegekend kan worden.

Award manual

Handleiding voor het aanvragen van en de omschrijving van awards

Besturen Introductie Dag (BID)

Een ééndaags evenement dat in januari wordt georganiseerd voor de nieuwe Kamerbesturen om kennis te maken met het nieuwe Federatiebestuur en onderling ervaringen uit te wisselen.

Bid

Het opteren voor het mogen organiseren van een nationale of internationale JCI-gebeurtenis, bijvoorbeeld een Nationale Conventie. Veelal wordt door middel van (vooraf) mailing, film-/videopresentaties of live-optredens tijdens een College van Afgevaardigden de strijd gestreden.

Board of directors

Uitvoerende macht van Junior Chamber International Inc., bestaande uit:

 • president - voorzitter
 • chairman of the board - voorzitter van het voorafgaande jaar
 • treasurer - penningmeester
 • secretary general - secretaris
 • general legal counsel - juridisch raadgever
 • executive vice-presidents (4) - bestuursleden belast met de leiding over de vice-presidents in zijn area en tevens de leiding van het jaarlijkse congres in zijn area
 • vice-presidents - belast met het directe contact met een aantal landen

BOD

Business Opportunity Dag

BOV

Beste Ondernemers Visie

Certificate of attendance

Bewijs van aanwezigheid, bijvoorbeeld op een congres

Chairman of the board

Zie Immediate Past President

Chief delegate

Officiële vertegenwoordiger van een land op een internationaal congres. De Nationaal Voorzitter zal in het algemeen deze functie vervullen.

Cladlom

Classified Directory of Local Organization Members, landelijke ledenlijst. Heet in Nederland Wegwijs.

College van Afgevaardigden (CvA)

De wetgevende macht binnen de Vereniging van Federatie van JCI Kamers in Nederland. In het CvA zijn de aangesloten Kamers vertegenwoordigd door één van hun bestuursleden. Het CvA verkiest een Federatiebestuur en keurt de begroting en jaarrekening van de Federatie goed voor het betreffende jaar. De goedkeuring van de jaarrekening strekt tot decharge van de (oud) Penningmeester en zijn bestuur voor het gevoerde (financiële) beheer.

Commissie Coördinator (CoCo)

Zorgt ervoor dat alle leden van een Kamer een taak krijgen binnen een of meer commissies, brengt de gedachten van de commissies over worden gedragen op de Kamer en draagt er zorg voor dat de wil van de Kamer door de commissies wordt uitgevoerd.

Creed

Een soort geloofsbelijdenis van de JCI-organisatie, uitgesproken tijdens internationale congressen en bijeenkomsten.

Daan Bolding

Bracht het JCI-idee in Nederland. Oprichter van de eerste Kamer in Nederland (Zaanstreek)

DB

Dagelijks Bestuur, deel van het Federatiebestuur te weten Voorzitter, Secretaris en Penningmeester

Deputy president (president elect)

Inkomend Nationaal Voorzitter (vice-voorzitter)

Dutch Acadamy

Een meerdaagse training, waarin inkomende Kamervoorzitters getraind worden ten aanzien van specifieke bestuurlijke verantwoordelijkheden en vaardigheden.

EBN

European Business Network, service verlenende koepelorganisatie voor alle Nationale Business Netwerken in Europa. De voorzitter van EBN maakt deel uit van de World Wide Business Network Counsel van JCI.

EC

Europees Congres

Erelid

Zie senator

European Academy

Jaarlijks terugkerende training bedoeld voor inkomende bestuurders

EXCEL

Internationale trainersopleiding (vervolg op PRIME) georganiseerd voorafgaand aan internationale congressen

Executive committee

Dagelijks Bestuur van Junior Chamber International Inc., bestaande uit de Board of directors, met uitzondering van de vice-presidents

Executive Vice-President (EVP)

Zie Board of directors. In Nederland: bestuurslid.

FeBo

Fedaratie Bons

Federatie afdracht

Jaarlijkse, door het College van Afgevaardigden vastgestelde, bijdrage van de aangesloten lokale JCI Kamers voor ieder individueel lid van JCI Nederland.

Federatiebestuur (FB)

Bestuur van de Federatie van JCI Nederland wat bestaat uit:

 • Voorzitter - president
 • Vice-voorzitter - deputy president/ president-elect; tevens verantwoordelijk voor de Regiomanagers
 • Secretaris - secretary general
 • Penningmeester - treasurer
 • juridisch raadgever - general legal counsel
 • bestuursleden - bestuursleden belast met de leiding over de Projectmanagers en zijn eindverantwoordelijk per beleidsonderdeel. We kennen nu: trainingen, business, communicatie, sponsoring en EC 2007

Federatie van JCI Kamers in Nederland

Volledig geheten: Vereniging de Federatie van JCI Kamers in Nederland, kortheidshalve de Federatie. Het overkoepelend orgaan, waarin alle locale Kamers in Nederland vertegenwoordigd zijn.

Fee

Entreegeld of deelnemersbijdrage voor een congres of festiviteit

Flagship project

Wereldwijd door alle Kamers te ondersteunen en uit te voeren project met als doel JCI internationaal op de kaart te zetten (tijdens het wereldcongres van 2000 in Sapporo ingevoerd).

Foundation (Junior Chamber International Foundation)

Een geldbron samengesteld uit individuele donaties waarvan locale Kamers en landelijke JCI-organisaties gebruik kunnen maken om projecten te financieren.

Fundrasing

Het verwerven van financiële middelen

General Assembly

Wetgevende macht van Junior Chamber International Inc..Te vergelijken met het College van Afgevaardigden, maar dan op internationaal niveau, waarbij de Nationaal Voorzitters namens het land stemmen.

General Legal Counsel (GLC)

Juridisch raadgever voor juridische en statutaire adviezen voor Federatiebestuur en (locale) Kamers. Houdt toezicht op naleving van statuten en huishoudelijk reglement. De GLC wordt steeds voor 2 jaar benoemd en is - anders dan de overige bestuursleden - slechts éénmaal herkiesbaar (zie artikel 1 1 lid 5 statuten).

Henry Giessenbier

Samen met Andrew Mundernast de oprichter in 1910 van de eerste (locale) Kamer te St. Louis, USA.

Huishoudelijk reglement

Bestaat binnen de Federatie naast de statuten

IBM

International Business Meeting

Immediate Past President (IPP)

In januari afgetreden Nationaal Voorzitter van het voorafgaande verenigingsjaar. Is geen formeel lid van het Federatiebestuur.

Installatie

Officiële gebeurtenis, waarbij een (lokale) JCI Kamer geïnstalleerd wordt als lid van de Federatie. De betrokken Kamer verliest op dat moment zijn status Kamer in oprichting.

Installatieproject

Het project van een Kamer in oprichting, waarmee een Kamer de bij de Federatie aangesloten (locale) Kamers bewijst waard te zijn geïnstalleerd te worden.

Interservice (Stichting Interservice Nederland (S.I.N.)

Samenwerking op lokaal, regionaal en/of landelijk niveau van de aangesloten organisaties, te weten: Unie van Soroptimistenclubs Nederland, Zonta International, Rotary International, Lions International, Kiwanis International, Ladies Circle, Fifty-One, Leo's, Rotaract, Nederlandsche Tafelronde en JCI Nederland.

Jaycees

Voormalige internationale benaming voor JCI; tevens voor mannelijke JCI-leden. Werd in 1988 omgezet in Junior Chamber.

Jaycettes

Internationaal gebruikte naam voor vrouwelijke JCI-leden

JCI (Junior Chamber International INC.)

De wereldorganisatie, waarin alle nationale JCI-organisaties verenigd zijn. Het hoofdkwartier is in St.Louis, USA. Tegenwoordig wordt JCI ook gebruikt om een organisatie aan te duiden, bijvoorbeeld JCI the Netherlands of JCI Maastricht.

JCI Academy (Japan Academy)

Jaarlijks in Japan gehouden academy georganiseerd door JCI Japan, bedoeld voor inkomende nationale bestuurders met de potentie om Nationaal Voorzitter te worden. leder land (NOM) mag een deelnemer afvaardigen. Voor Nederland is dit altijd de Vice Voorzitter.

JK

Veel gebruikte afkorting voor Junior Kamer

Junior Chamber in Europe (JCiE)

JCI organisatie binnen Europa met als doel uitwisseling van ideeën, projecten, best practices alsmede het vormen van een sterkere lobby richting Europese Unie voor het verwerven van fondsen. JCI (JCiE) is voor de Europese Unie het enige 'Young Entrepreneurs' network dat om advies gevraagd wordt.

Junior Kamer Magazine

Magazine voor de leden van JCI Nederland, opgevolgd door MGZN en inmiddels herdoopt tot JCI MGZN.

Kamer in oprichting (I.0.)

Kamer, die nog niet geïnstalleerd is (zie installatie en installatieproject), maar wel al levensvatbaarheid heeft getoond als kern, regelmatig vergadert, een project heeft gestart en de statuten heeft voorgelegd aan de juridisch raadgever van de Federatie.

Kapitaaldag

Jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door het NBN waarin jonge startende ondernemers met een goed idee in contact worden gebracht met ondernemers die hierin zouden willen / kunnen investeren.

Kern

Elementaire oprichtingsfase van een (lokale) JCI Kamer. De kernfase ligt voor de fase van Kamer in oprichting.

LEAP (Leadership Education Action Program)

Trainingsprogramma ter vorming en ontwikkeling van het individuele JCI-lid

Learning by doing

Basis van de JCI-gedachte

Ledenintroductiedag

Bijeenkomst om nieuwe individuele JCI-leden kennis bij te brengen over het functioneren van JCI

Limits to Earth (Foundation)

Een stichting in het leven geroepen naar aanleiding van het rapport van de Club van Rome. Doelstelling is JCI-projecten te financieren ter ondersteuning aan een duurzame samenleving. Stichtingsbestuur bestaat uit JCI Rotterdam Haven en JCI Rotterdam.

LOM (Local Organization Member)

Internationale aanduiding voor een lokale Kamer

Major Emphasis Theme

Wereldthema; wordt jaarlijks vastgesteld door de General Assembly tijdens het wereldcongres

Marwijk Kooy (Rein van)

Eerste Nationaal Voorzitter van de Nederlandse Federatie (1958)

Motie

Door een lid van de vereniging (Kamer) ingediend schriftelijk verzoek aan de vergadering (College van Afgevaardigden). Moties kunnen tijdens het College van Afgevaardigden worden ingediend om de vergadering tot discussie en vervolgens tot een uitspraak te dwingen. Moties worden altijd volgens Robert's Rules of Order afgewerkt.

MT

Managementteam

MTB

Managementteam Business

MTC

Managementteam Communicatie

MTR

Managementteam Regio

MTS

Managementteam Sponsering

MTT

Managementteam Trainingen

Mundernast (Andrew)

Samen met Henry Giessenbier in 1910 oprichter van de eerste Kamer ter wereld in St. Louis, USA.

Nationaal project

Project, dat door alle locale Kamers in Nederland uitgevoerd wordt; wordt vastgesteld door College van Afgevaardigden (vergelijkbaar met Major Emphasis Theme).

National party

Een door een bepaald land georganiseerd feest tijdens een internationaal congres.

National President (Nationaal voorzitter)

Voorzitter van de Vereniging van Federatie van JCI Kamers in Nederland

NC (Nationale Conventie)

Ieder jaar door een (lokale) JCI Kamer te organiseren grote nationale vergadering, waar o.a. het nieuwe Federatiebestuur gekozen wordt en de nationale awards uitgereikt worden. De Nationale Conventie is toegankelijk voor alle individuele leden van de Nederlandse (lokale) JCI Kamers.

NBN (Nederlands Business Netwerk)

Network van (oud) JCI-leden dat business-activiteiten organiseert.

Nederlandse Senaat

Alle Nederlandse senatoren

Nieuwsbrief

Elektronisch mededelingenblad met korte berichtgeving

NOM (National Organization Member)

Internationale aanduiding van een nationale JCI-land

Opteren

Het dingen naar het mogen organiseren van een nationale JCI-gebeurtenis, bijvoorbeeld een Nationale Conventie.

Paul Garcia Vidal

Eerste voorzitter van JCI (1945-1946)

Peildatum

Datum waarop het ledental wordt gecontroleerd en vastgesteld, o.a. ten behoeve van de jaarcontributie.

Projectmanager (PM)

JCI-lid, benoemd door het College van Afgevaardigden op voordracht Federatiebestuur, verantwoordelijk voor project en geen lid van Federatiebestuur.

Politiek Netwerken (Know How Transfer)

Uitwisselingsproject tussen politici en JCI-leden. Oorspronkelijk komt dit project uit Duitsland.

PRIME

Internationale trainersopleiding

Proxy

Volmacht, bijvoorbeeld indien een land niet zelf vertegenwoordigd is op een wereldcongres

Rat Race

Een fundraising project waarbij deelnemers in een ludieke hardloopwedstrijd zijn gekleed in business suit (of mantelpakje) incl. een attaché koffertje en mobiele telefoon. In het verleden is dit georganiseerd door JCI Rotterdam Haven en JCI Rotterdam.

Records and recognitions

Projectpresentatie en -acceptatie, alsmede het aanvragen van een award voor een project

Regio evenement

Evenement, dat door de gezamenlijke Kamers in een regio wordt georganiseerd

Regiomanager (RM)

Vertegenwoordigt en coördineert de Kamers uit zijn regio in het Federatiebestuur en fungeert als vraagbaak voor zijn Kamers (zie artikel 12 lid 3 statuten).

Regiovergadering

Vergadering van Kamervertegenwoordigers uit een regio met hun Regiomanager

Representative

Functionaris binnen JCI, belast met de vertegenwoordiging van JCI bij een internationale organisatie, bijvoorbeeld de United Nations, Raad van Europa, ICC.

Robert's Rules of Order

Richtlijnen in vergadertechniek, door JCI wereldwijd erkend en toegepast

Scrapbook

Plakboek te maken met een project, indien men op wil gaan voor een award. Samen met het award-aanvraagformulier elektronisch in te dienen.

Secretaris

Heeft de leiding over het secretariaatsbureau

Senaat

Officieel De Nederlandse Senaat; zijnde alle Nederlandse senatoren

Senator

JCI-lid, dat zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor JCI en daarvoor, op voordracht van een Kamer, via JCI wordt gehonoreerd met het zogenaamde Senatorship, een soort erelidmaatschap voor het leven.

Serviceclub

Vereniging met als motto "We serve". Zie ook "Interservice".

SPC

Strategische Plannings Commissie

St. Louis Junior Chamber of Commerce

In 1910 als eerste JCI Kamer ter wereld opgericht door Henry Giessenbier en Andrew Mungernast.

Treasurer

Penningmeester

Twinning

Uitwisseling tussen locale en nationale Kamers in verschillende landen

Thema

Uitdrukking voor onderwerp, dat tijdens nationale en internationale JCI bijeenkomsten door middel van presentaties e.d. uitvoerig behandeld wordt.

TOYP (The Outstanding Young Person)

Tijdens het wereldcongres gehouden uitreiking aan tien Outstanding Young Persons die hun sporen hebben verdiend op gebied van economie, wetenschap, persoonlijke groei, samenleving, etc.

TOYP National

Voormalige naam van JCI MGZN

Vereniging De Nederlandse Senaat

Een vereniging, waar Nederlandse senatoren desgewenst lid van worden, waardoor zij kunnen deelnemen aan activiteiten van deze vereniging en tevens alle informatie kunnen ontvangen.

Vice-President (VP)

Vice-voorzitter op internationaal (JCI) niveau (zie ook Board of directors)

Vraagbaak

Handboek met alle informatie, regels, het statuut, het huishoudelijke reglement en formulieren ten behoeve van Kamers, leden, Federatiebestuur, Projectmanagers, Regiomanagers en/of JCI. De Secretaris van de Federatie is verantwoordelijk dat de vraagbaak actueel blijft.

VVB

Vicevoorzitter Business

VVC

Vicevoorzitter Communicatie

VVEC

Vicevoorzitter European Congress

VVP

Vicevoorzitter Projecten

VVS

Vicevoorzitter Sponsering

VVT

Vicevoorzitter Trainingen

Wegwijs

Jaarlijkse ledenlijst en informatiebron

Wereldcongres

Het jaarlijkse congres van JCI, waar o.a. het nieuwe bestuur van JCI gekozen wordt en waar de internationale awards uitgereikt worden.

Wereldhandelsspel (WHS)

Een spel voor 24 à 48 personen, waarin de wereldhandel wordt gesimuleerd met alle facetten daarvan, zoals onderhandelen, kartelvorming, bankroet gaan, spanning en sensatie.

World Wide Water Awareness project

Project dat zich tot doel stelt het bewustzijn te bevorderen inzake toenemende waterschaarste op de wereld.