smalle-banner-sdg.jpg

Voorbeeld statuten van een (lokale) Kamer

Statutenwijziging

Heden, tweeduizend..............., verscheen voor mij, mr. .......... notaris ter standplaats .............. de heer/mevrouw ................ wonende te ................., ten deze handelend als voorzitter van de vereniging JCI, gevestigd te ............ en als zodanig bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

De comparant verklaarde het navolgende: Op ............. tweeduizend ................. is opgericht de vereniging JCI, gevestigd te ............... De statuten van voormelde vereniging zijn vastgelegd in een akte verleden voor mij, notaris, op .............. tweeduizend.............. De statuten van de vereniging hebben sedertdien onveranderd gegolden.

Bij akte verleden voor mij, notaris, .............. op ............. tweeduizend ..........zijn de statuten van de vereniging gewijzigd.

De ledenvergadering van de vereniging heeft op ............. tweeduizend.............., met algemene stemmen van de aanwezige leden, in welke vergadering meer dan de helft van het aantal leden aanwezig was, besloten de statuten van de vereniging geheel opnieuw te doen vaststellen. De wijziging is goedgekeurd door de vereniging Federatie van JCI in Nederland, gevestigd te Amsterdam, bij besluit van .......................

Ter uitvoering van vorenstaande besluiten verklaarde de comparant dat de statuten van de vereniging met ingang van heden luiden als volgt:

Artikel l.

Naam, zetel en doel

De vereniging draagt de naam: JCI < >, (inter-)nationaal ook wel genaamd JCI < > . Zij is gevestigd te ......... en is aangesloten bij de vereniging Federatie van JCI in Nederland, (inter-) nationaal ook genaamd: JCI Nederland, gevestigd te Amsterdam.

Artikel 2.
De vereniging stelt zich ten doel:

 1. Het bevorderen van contact tussen jongeren in de regio, aangegeven door de gemeenten ......................
 2. Het ontwikkelen van de individuele capaciteiten van deze jongeren door managementtraining en zelfwerkzaamheid, waarbij het leveren van een positieve bijdrage aan de samenleving een belangrijk element vormt.
 3. Het onderhouden van contact met jongeren in of buiten Nederland, die zich met gelijke of aanverwante doelstellingen hebben verenigd.

Artikel 3.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. Het houden van vergaderingen, het houden en doen houden van voordrachten en lezingen, het geven en bijwonen van managementtrainingen, het organiseren van excursies, alsmede het bijwonen van congressen.
 2. Het entameren en realiseren van projecten door commissies alsmede het samenstellen van rapporten omtrent dergelijke projecten.
 3. Alle andere middelen die tot het bereiken van het doel van de vereniging bevorderlijk zijn.

Artikel 4.

Duur

De vereniging is opgericht op .................... en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 5.

Het verenigingsjaar alsmede het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.

Artikel 6.

Leden, ereleden, begunstigers en senatoren

 1. De vereniging kent gewone leden. Daarnaast kent zij ereleden, begunstigers en senatoren.
 2. Leden in de zin der wet zijn uitsluitend gewone leden.

Artikel 7.

 1. Leden van de vereniging kunnen slechts zijn natuurlijke personen die de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt en bij de aanvang van het verenigingsjaar nog geen veertig jaar oud zijn, werkzaam of wonende in de regio als omschreven in artikel 2.a.
 2. Een lid, dat in de loop van het kalenderjaar de leeftijd van veertig jaar bereikt, kan gedurende dat jaar lid van de vereniging blijven.
 3. De wijze van toetreding tot de vereniging wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 4. Telkens wanneer in deze statuten over lid of leden wordt gesproken, wordt bedoeld gewoon lid of gewone leden, tenzij het tegendeel blijkt.

Artikel 8.

 1. Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur doet onverwijld mededeling van de aanmelding aan de door het bestuur benoemde commissie leden.
 2. De taak, werkwijze, benoeming en ontslag van de commissieleden worden bij Huishoudelijk Reglement geregeld.
 3. De algemene ledenvergadering heeft de bevoegdheid te bepalen uit hoeveel gewone leden de vereniging in ieder verenigingsjaar ten hoogste zal bestaan.
 4. Gewone leden van een lid van de vereniging Federatie van Junior Kamers in Nederland/ JCI Nederland, of van een buitenlandse organisatie die bij Junior Chamber International is aangesloten, die zich in de regio, als omschreven in artikel 2a vestigen of aldaar gaan werken, worden gewoon lid van de vereniging indien zij hiertoe de wens bij het bestuur te kennen hebben gegeven.

Artikel 9.

 1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich bijzonder verdienstelijk voor de vereniging hebben gemaakt, en als zodanig door de algemene ledenvergadering, waar ten minste tweederde van het totale aantal stemgerechtigde leden aanwezig is, op voordracht van het bestuur of op voordracht van ten minste tien gewone leden, worden benoemd.
 2. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die de vereniging steunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan de minimumbijdrage bij Huishoudelijk Reglement wordt bepaald.
 3. Senatoren zijn leden of oud-leden van de vereniging die door Junior Chamber International daartoe voor het leven zijn benoemd. Op voordracht van de vereniging kunnen tot senator benoemd worden, zij die ten minste drie jaar Junior Kamerlid zijn geweest en aan ten minste twee van de drie volgende criteria voldoen:
 4. a. Zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging en/of een of meer andere Junior Kamers, als lid van deze Junior Kamer(s). 
  b. Zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging Federatie Junior Kamers in Nederland en/of Junior Chamber International als functionaris op regionaal en/of landelijk en/of internationaal niveau. 
  c. Hebben deelgenomen aan nationale en internationale Junior Kamercongressen, -seminars en dergelijke.


Het bestuur dient de kwalificaties van de betrokkene zorgvuldig te verwoorden in een document, te voegen bij de voordracht.

Het besluit tot een dergelijke voordracht wordt genomen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan het bestuur van de vereniging, afkomstig van en getekend door minimaal tweederde van alle gewone leden, die de vereniging telt op de datum van de bovenvermelde brief.

Artikel 10.

Einde van het lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap van leden en ereleden eindigt door: 
  a. Opzegging door het lid. 
  b. Opzegging namens de vereniging. 
  c. Ontzetting. 
  d. Overlijden.
 2. De status van begunstiger eindigt door opzegging door de begunstiger, opzegging door de vereniging of doordat de jaarlijkse bijdrage beneden het bij Huishoudelijk Reglement te regelen minimum komt.
 3. De status van senator eindigt door overlijden, alsmede op grond van regels die door Junior Chamber International hieromtrent zijn gesteld.

 Artikel 11.

 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk bij het bestuur geschieden vóór het einde van het verenigingsjaar, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur bij brief.
 3. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de voor het lidmaatschap in artikel 7 gestelde vereisten en voorts wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In de in dit lid bedoelde gevallen eindigt het lidmaatschap per de datum die in het lid 2 bedoelde brief is vermeld.
 4. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden zijn verzwaard, ten opzichte van hem uit te sluiten.
 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 12.

 1. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt bij besluit van de algemene ledenvergadering met een meerderheid van drie vierde gedeelte, terwijl twee derde gedeelte van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig dient te zijn in de desbetreffende algemene ledenvergadering.
 2. Een ontzetting kan niet worden uitgesproken, tenzij ten minste veertien dagen vóór de dag der vergadering, waarin over de ontzetting zal worden gestemd, van de voordracht tot de ontzetting en de gronden waarop deze voordracht steunt, is kennis gegeven aan het betrokken lid en dit lid in de gelegenheid is gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verdedigen.
 3. Een voordracht tot ontzetting moet door ten minste vijf dan wel alle leden van het bestuur worden gedaan, ofwel door ten minste tien leden, die hiervan schriftelijk, getekend door elk van deze tien leden en met redenen omkleed, het bestuur in kennis stellen.


Artikel 13.

Geldmiddelen

De geldmiddelen worden verkregen uit:

 1. Contributies van de gewone leden.
 2. Bijdragen van begunstigers.
 3. Gekweekte renten.
 4. Hoofdelijke omslagen.
 5. Andere baten: verkrijgingen krachtens erfrecht dienen benificiair te worden aanvaard.

 Artikel 14.

 1. De gewone leden betalen jaarlijks een contributie waarvan het bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
 2. De contributie wordt betaald binnen drie maanden na het begin van het verenigingsjaar, nadat deze door de algemene ledenvergadering is vastgesteld.
 3. Degene, die in de loop van de eerste zes maanden van enig verenigingsjaar tot de vereniging toetreedt, is de volle contributie verschuldigd. Treedt hij of zij in de loop van de laatste zes maanden van een verenigingsjaar tot de vereniging toe, dan kan een korting op de contributie verleend worden. De korting dient te worden geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
 4. Ereleden en senatoren die tevens oud-lid zijn, zijn niet verplicht tot het betalen van contributie.
 5. Het bestuur is bevoegd een lid gehele of gedeeltelijke dispensatie van de verplichting tot betaling van de contributie te verlenen. Een besluit hiertoe dient in de notulen of in een bijlage daarvan in de bestuursvergadering te worden vastgesteld en voor inzage van de kascommissie beschikbaar te worden gehouden, op straffe van nietigheid.

Artikel 15.

Bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van drie. De functies in het bestuur zijn in ieder geval voorzitter, (vice-voorzitter), secretaris, penningmeester en commissiecoördinator. De functie van voorzitter kan niet met één van de andere functies worden gecombineerd.
 2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door stemgerechtigde leden. De jaarlijkse verkiezing van bestuursleden geschiedt uiterlijk in de maand december, voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. De alsdan gekozen bestuursleden treden in functie tijdens de eerste algemene ledenvergadering in het nieuwe verenigingsjaar. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn leden.
 3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen, de overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overlegd verdeeld.
 4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslag verlenen. Een schorsing die niet binnen drie maanden door een besluit tot ontslag wordt gevolgd, eindigt door het verloop van die termijn.
 5. De bestuursleden treden jaarlijks af in de eerste algemene ledenvergadering van het nieuwe verenigingsjaar. Zij zijn - behoudens de voorzitter - terstond herkiesbaar, met dien verstande dat een aangesloten periode van bestuurslidmaatschap nooit meer dan twee verenigingsjaren kan beslaan. Indien noch in de vergadering als bedoeld in lid 2 noch in deze vergadering een nieuw bestuur zich verkiesbaar heeft gesteld en is verkozen, wordt het aftreden uitgesteld tot de eerste ledenvergadering waarin wel een nieuw bestuur verkozen is.
 6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de algemene ledenvergadering een opvolger.
 7. Indien in het bestuur een of meerdere vacatures ontstaan, blijven de overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen. Zodra echter het aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal vacatures zijn de overgebleven bestuursleden verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de laatste vacature een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin wordt voorzien in de ontstane vacatures.
 8. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staken van stemmen beslist de voorzitter.
 9. Van het behandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.

Artikel 16.

 1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter te samen met de secretaris, de voorzitter te samen met de penningmeester dan wel de secretaris te samen met de penningmeester. In geval van dubbelfuncties binnen het bestuur mag hieruit nimmer de situatie ontstaan dat in feite één bestuurslid de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigt.
 2. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt de vice-voorzitter volledig in de rechten en verplichtingen van de voorzitter. Indien de ontstentenis echter een langdurig karakter heeft, dient dit te worden beschouwd als een vacature, zulks ter beoordeling van de voorzitter of, in tweede instantie, de vice-voorzitter.
 3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, gegeven op de wijze als is bepaald in artikel 26 leden 1 tot en met 3 bevoegd tot 
  a. Het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. 
  b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. 
  c. Het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen. 
  d. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
  e. Het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis of onbepaald is of een in het Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor langer dan één jaar wordt gebonden. 
  f. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend. 
  g. Het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet. 
  h. Het aangaan van dadingen. 
  i. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.
 4. Op het ontbreken van goedkeuring kan, wat betreft de sub a. en b. bedoelde rechtshandelingen, door of tegen derden een beroep worden gedaan.
 5. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden.
 6. Het bestuur kan zich doen bijstaan door speciale commissies waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel 17.

Algemene ledenvergadering

 1. De vereniging kent algemene ledenvergaderingen.
 2. In de maand .......... vindt de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats, waarin onverminderd de overige punten van de agenda: 
  a. Door de voorzitter van het vorige bestuur een verslag over het vorige verenigingsjaar wordt uitgebracht. 
  b. Door het vorige bestuur rekening en verantwoording voor het beheer van de geldmiddelen van de vereniging in het vorige verenigingsjaar wordt afgelegd. 
  c. Door de penningmeester van het nieuwe bestuur een begroting voor het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering wordt voorgelegd. Bij ontbreken hiervan dient de penningmeester van het vorige bestuur een begroting voor het lopende verenigingsjaar ter goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor te leggen. Op basis van de goedgekeurde begroting wordt de contributie voor het komende verenigingsjaar vastgesteld.
 3. Goedkeuring van de door het bestuur afgelegde rekening en verantwoording strekt tot volledige décharge van het bestuur.
 4. De algemene ledenvergadering benoemt ieder jaar een kascommissie van ten minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de financiële verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit en adviseert tot het al dan niet verlenen van décharge van het bestuur ten aanzien van die financiële verantwoording.

Artikel 18.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 van de statuten, belegt het bestuur algemene ledenvergaderingen zo dikwijls als het Bestuur dit in het belang van de vereniging acht
 2. Het bestuur is gehouden een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, indien ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, met opgave van (de te behandelen onderwerp(en)) hiertoe schriftelijk het verzoek doet. Deze ledenvergadering dient uiterlijk één maand na de ontvangst van het verzoek plaats te vinden, tenzij de verzoekende leden met een latere datum genoegen nemen.
 3. Indien het bestuur niet tijdig aan dit verzoek voldoet, kunnen deze leden zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen.
 4. Indien de vereniging geen rechtsgeldig bestuur meer bezit, kunnen onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, ten minste drie leden het in lid 2 bedoelde verzoek doen.
 5. Algemene ledenvergaderingen worden bij voorkeur gehouden te..........
 6. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk met vermelding van de te behandelen agendapunten, ten minste zeven dagen van tevoren.
 7. In geval de bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel, moet de oproeping, op straffe van nietigheid, de naam en het adres vermelden van degene, die voor de bijeenroepende leden het voorzitterschap en het secretariaat waarneemt.

Artikel 19.

Bestuursverkiezing

 1. De verkiezing van een lid van het bestuur geschiedt uit een voordracht, die behoudens het bepaalde in de leden 3 en 8 van dit artikel wordt opgemaakt door het bestuur en de naam van één lid bevat. Indien een voordracht, als bedoeld in lid 3, achterwege is gebleven, wordt de door het Bestuur voorgestelde kandidaat bij enkele kandidaatstelling verkozen.
 2. Ten minste zes weken vóór de dag van de vergadering, waarop door verkiezing één of meer vacatures in het bestuur moeten worden vervuld of waarop het gehele bestuur moet worden verkozen, brengt de secretaris van het bestuur ter kennis van de gewone leden wie het bestuur als kandida(a)t(en) voordraagt.
 3. Tegenkandidaten kunnen worden gesteld mits een schriftelijke mededeling daaromtrent, rechtsgeldig ondertekend door ten minste vijf gewone leden, uiterlijk drie weken vóór de dag van de vergadering, waarop de vacature(s) moet(en) worden vervuld, in het bezit is van de secretaris van het bestuur. De secretaris geeft van deze tegenkandidaat eveneens kennis bij de oproeping voor deze vergadering.
 4. Bij stemming over de voordracht, waaraan de naam van de tegenkandidaat is toegevoegd, is die der kandidaten gekozen, die ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt.
 5. Is op geen der kandidaten het vereiste aantal stemmen uitgebracht, dan vindt herstemming plaats, die, in geval de voordracht meer dan twee namen telt, plaatsvindt tussen de twee kandidaten, die bij de eerste stemming het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich hebben verenigd. Bij deze stemming is diegene gekozen, die het grootste aantal geldig uitgebrachte stemmen op zich verenigt.
 6. Indien de eerste stemming tussen meer dan twee kandidaten heeft plaatsgevonden en op alle kandidaten evenveel geldige stemmen worden uitgebracht, bepaalt het lot tussen wie de herstemming als bedoeld in lid 5 van dit artikel, zal plaatsvinden.
 7. Indien bij de tweede stemming, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, op beide kandidaten evenveel geldige stemmen worden uitgebracht, beslist het lot wie als bestuurslid is gekozen.
 8. Indien het bestuur minder leden telt dan het bij deze statuten vastgestelde minimum, zijn degenen, die overeenkomstig het bepaalde in de leden 3 en 4 van artikel 18 een algemene ledenvergadering bijeenroepen, gerechtigd bij de oproeping voordrachten tot benoeming van de ontbrekende bestuursleden te doen. Het bepaalde in lid 3 van dit artikel vindt alsdan overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat tegenkandidaten aan de in artikel 18, lid 6 bedoelde secretaris bekend gemaakt dienen te worden.
 9. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, tenzij het bestuur besluit voor het lopende verenigingsjaar hierin niet te voorzien.

Artikel 20.

 1. Alle gewone leden zijn bevoegd algemene ledenvergaderingen bij te wonen en daarin aan de beraadslagingen deel te nemen.
 2. Mits daartoe door het bestuur uitgenodigd, mogen ereleden, senatoren die oud-lid zijn en begunstigers de algemene ledenvergaderingen bijwonen. Zij mogen alsdan het woord voeren, maar hebben geen stemrecht.
 3. Gewone leden zijn gerechtigd bij volmacht te stemmen, mits hiertoe ondubbelzinnig en schriftelijk door enig gewoon lid aan dat gewoon lid machtiging is gegeven. Deze machtiging dient aan te geven de naam van het lid die de volmacht verstrekt en de naam van het lid aan wie de volmacht wordt verstrekt, alsmede het onderwerp ten aanzien waarvan stemming bij volmacht dient te geschieden.

Deze schriftelijke machtiging dient voor de stemming over het betrokken onderwerp aan de secretaris van het bestuur te worden overhandigd. Elk gewoon lid kan per onderwerp dat in stemming wordt gebracht, maximaal twee stemmen bij volmacht uitbrengen.

Artikel 21.

Introductie op de algemene ledenvergadering is slechts toegestaan op uitnodiging van het bestuur.

Artikel 22.

 1. Omtrent de onderwerpen die niet op de agenda voorkomen, met uitzondering van statutenwijziging of ontbinding, kan door de algemene ledenvergadering slechts rechtsgeldig worden besloten, indien ten minste tweederde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is en met algemene stemmen wordt besloten.
 2. Besluiten op een algemene ledenvergadering worden, behoudens de bij deze statuten gemaakte uitzondering, genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Over zaken wordt mondeling, over personen bij ongetekende briefjes gestemd.
 4. Een voorstel, dat niet de vereiste meerderheid van stemmen krijgt, wordt geacht te zijn verworpen, tenzij bij deze statuten anders wordt bepaald.

Artikel 23.

De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, behoudens in geval van een vergadering, als bedoeld in artikel 18, lid 6. In dit geval wordt de vergadering geleid door degene, die op de oproeping staat vermeld als waarnemend voorzitter.

Artikel 24.

Van het verhandelde in een algemene ledenvergadering worden notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris van de vergadering worden getekend, na vaststelling door de algemene ledenvergadering in de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 25.

Huishoudelijk Reglement

 1. Er is een Huishoudelijk Reglement dat gewijzigd kan worden op de wijze als is bepaald in artikel 26 leden 1 tot en met 3.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten, noch met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Federatie van Junior Kamers/JCI (in) Nederland.

Artikel 26.

Wijziging der statuten en ontbinding

 1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot het verlenen van goedkeuring als bedoeld in artikel 16, lid 3, alsmede tot ontbinding van de vereniging, kunnen worden genomen door de algemene ledenvergadering, mits met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering, waar ten minste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
 2. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet op de algemene ledenvergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, zal binnen een termijn van vijf weken na de eerste vergadering een nieuwe algemene ledenvergadering worden gehouden. Op deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, een besluit als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden genomen mits met een meerderheid van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Indien een ledenvergadering, als bedoeld in lid 2, dient te worden gehouden, zal deze niet plaatsvinden binnen een termijn van twee weken na de ledenvergadering, als bedoeld in lid 1.
 4. Wijzigingen in deze statuten behoeven de goedkeuring van de vereniging Federatie van Junior Kamers/ JCI (in) Nederland.
 5. Degenen, die de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten van de vereniging bijeenroepen, moeten ten minste zeven dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van de vergadering. Bij oproeping tot de vergadering wordt van de vorenstaande mededeling gedaan. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. Het in dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging.
 6. Wijzigingen in deze statuten zullen geen gevolg hebben, voordat zij bij notariële akte zijn geconstateerd en vastgelegd.
 7. Bij ontbinding der vereniging zal door de algemene ledenvergadering aan de bezittingen der vereniging een bestemming worden gegeven te algemenen nutte en zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel der vereniging.

Artikel 27.

Vereniging Federatie van Junior Kamers/JCI (in) Nederland

 1. De statuten mogen niet in strijd zijn met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging Federatie van Junior Kamers/JCI (in) Nederland.
 2. Indien de vereniging een rechtspersoon wil oprichten behoeft zij daartoe de goedkeuring van het bestuur van de vereniging Federatie van Junior Kamers/JCI (in) Nederland en behoeven de statuten en reglementen van deze nieuwe rechtspersoon de goedkeuring van het bestuur van de vereniging Federatie van Junior Kamers/ JCI (in) Nederland.
 3. De statuten van de nieuwe rechtspersoon dienen een bepaling te bevatten, dat wijziging van de statuten de goedkeuring van het Federatiebestuur van de vereniging Federatie van Junior Kamers/JCI (in) Nederland behoeven.

Artikel 28.

Slotbepalingen

 1. In alle gevallen, waarin deze statuten noch het Huishoudelijk Reglement voorzien, beslist de algemene ledenvergadering.
 2. Elk geschil omtrent de uitleg of toepassing van deze statuten of het Huishoudelijk Reglement wordt door de algemene ledenvergadering beslist.

De comparant is mij, notaris bekend.

WAARVAN AKTE

in minuut verleden te ......··... op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(was getekend).